Tekstbureau Mario Verhoeven

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke mondelinge of schriftelijke overeenkomst of opdracht tussen u als opdrachtgever en mij als opdrachtnemer.

Overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk per e-mail als mondeling worden gesloten.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.
 3. Uiteraard behandel ik al uw stukken en informatie als vertrouwelijke documenten. Ik deel nooit aanbestedingsteksten met anderen.

Opdracht

 1. Ik heb een leveringsplicht, geen resultaatverplichting. Dat wil zeggen: ik maak de gevraagde teksten, maar ik bied geen garanties over de resultaten die met die teksten behaald worden.
 2. Ik zet mij in om u en uw  bedrijf goed te leren kennen, zodat ik de best mogelijke teksten kan schrijven. Van u verwacht ik dat u mij volledig en waarheidsgetrouw informeert.
 3. Ik werk zorgvuldig en lever de best mogelijke teksten en correcties. Tegelijk hebt u als opdrachtgever de plicht om de teksten te controleren op eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden.
 4. Ik heb het nog nooit hoeven doen, maar ik heb het recht een opdracht te staken of op te schorten. In dat geval vervalt uw  betalingsverplichting, tenzij mijn beslissing is gemotiveerd door fouten, onzorgvuldigheden of wangedrag van uw kant.
 5. Als u de opdracht wilt stopzetten mag dat altijd. U hebt dan wel een betalingsverplichting voor het werk dat ik al heb uitgevoerd.

Levering

 1. De datum van oplevering wordt besloten in overleg.
 2. Bij de opdrachtovereenkomst spreken we af wat ik van u of een deskundige medewerker van uw bedrijf kan verwachten en op welke data dit gebeurt.
 3. Ik mis eigenlijk nooit een deadline. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren, dan kan het allerlei oorzaken hebben of door overmacht komen. Ik los het in goed overleg met u op, maar ben niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade, tenzij anders overeengekomen.
 4. Teksten worden aangeleverd via e-mail als Word- of PDF-document. In overleg kan het uiteraard in een ander bestandsformaat.

Wijzigingen

 1. U hebt recht op één correctieronde op mijn concepttekst binnen de met u afgesproken leveringstermijn.
 2. Bij misbruik van dit recht kan ik weigeren de wijzigingen door te voeren. De betalingsverplichting blijft dan gehandhaafd.
 3. Correcties geeft u bij voorkeur per e-mail door.

Bij grote aanpassingen kan ik extra kosten in rekeningbrengen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht = aanvullende opdracht

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.
 2. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij u als opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, ben ik niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Ik heb echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Betaling

 1. Facturen verzend ik via e-mail.
 2. Ik hanteer een betaaltermijn van 14 dagen.
 3. Als u die termijn overschrijdt zonder dat wij anders zijn overeengekomen, wordt de rekening vermeerderd met de wettelijke rente berekend vanaf het moment van verzuim.
 4. Als u ook na aanmaning niet betaalt bent u ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 5. Bij betalingsproblemen ben ik bereid een betalingsregeling af te spreken, mits u als opdrachtgever mij tijdig op de hoogte stelt van de problemen.
 6. Als ik reden heb om te twijfelen of u mij kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u een faillissement aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, mag ik direct de opdracht opschorten of staken. U hebt dan nog steeds een betalingsverplichting voor het verrichte werk.

Rechten

 1. Ik behoud, indien van toepassing, het recht om mij te beroepen op auteursrecht.
 2. Ik mag eisen dat mijn naam, website of bedrijf niet vermeld wordt bij een publicatie of tekst.
 3. De publicatierechten van de teksten worden pas na volledige betaling aan u overgedragen.
 4. U mag de teksten niet doorverkopen en u mag het publicatierecht niet overdragen aan derden. Oftewel: u, als opdrachtgever, mag de teksten gebruiken maar anderen niet.
 5. Bij een overeenkomst waar een derde partij bij betrokken is kan het publicatierecht door mij aan hen worden toegekend.
 6. Als u mijn teksten voor andere dan de afgesproken doeleinden wilt gebruiken is hier mijn toestemming voor nodig.

Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de teksten.
 2. Door akkoord te geven op een opdracht vrijwaart u als opdrachtgever mij van die aansprakelijkheid.
 3. Als opdrachtgever bent u  altijd eindverantwoordelijke voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten.
 4. Als ik wegens ondeskundigheid of nalatigheid toch aansprakelijk gesteld kan worden, dan blijft het schadebedrag beperkt tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.
 5. Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

Geschillen

 1. Als er tijdens of na de opdracht een conflict ontstaat dan los ik dit graag onderling op.
 2. Als dat niet mogelijk blijkt en een rechtsgang onvermijdelijk blijkt, zal dit plaatsvinden in de Rechtbank te Amsterdam, tenzij dit om dwingende reden onmogelijk is of wij anders overeengekomen zijn.